Algemene Voorwaarden van Replicast BV

Laatst bijgewerkt op 14-03-2024

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Replicast BV, gevestigd te Parkbos 23, 9500 Geraardsbergen, Belgiƫ, en met BTW-nummer BE1004453806.

1.2 Onder “Replicast BV” wordt verstaan de onderneming die zich bezighoudt met diensten als 3D scanning, 3D printing, Reverse engineering, en de verkoop van 3D printers en scanners.

  1. Diensten

2.1 Replicast BV biedt verschillende diensten aan, waaronder maar niet beperkt tot 3D scanning, 3D printing, Reverse engineering, en de verkoop van 3D printers en scanners.

2.2 Alle diensten worden uitgevoerd naar beste vermogen en expertise van Replicast BV.

2.3 Replicast BV behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren indien deze in strijd zijn met de wetgeving, ethische normen of bedrijfsprincipes.

  1. Offertes en prijzen

3.1 Alle offertes van Replicast BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.3 Replicast BV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, met inachtneming van eventuele lopende overeenkomsten.

  1. Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn op de factuur, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en is Replicast BV gerechtigd om rente in rekening te brengen conform de wettelijke rentevoet.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Replicast BV is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van haar diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Replicast BV.

5.2 Replicast BV is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten, zoals koeriersdiensten of leveranciers.

  1. Intellectueel eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Replicast BV geleverde diensten blijven eigendom van Replicast BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Replicast BV gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de geleverde diensten.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op alle overeenkomsten tussen Replicast BV en de klant is Belgisch recht van toepassing.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Replicast BV en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent, Belgiƫ.

  1. Overige bepalingen

8.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

8.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Door gebruik te maken van de diensten van Replicast BV stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.